Tuyển dụng và phân công công việc cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên biệt

Các tác giả

  • Phạm Thuý Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa:

Tuyển dụng, phân công công việc, công việc đảm nhận, trường chuyên, trường dân tộc nội trú

Tóm tắt

Bài nghiên cứu phân tích thực trạng tuyển dụng và phân công công việc cho giáo viên trong các trường trung học phổ thông chuyên biệt (bao gồm các trường chuyên và dân tộc nội trú) với mục tiêu nâng cao chất lượng của các hoạt động này. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy vai trò của lãnh đạo các trường trong tuyển dụng còn hạn chế, việc thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng chưa thật chặt chẽ, phân công công việc cho giáo viên còn những điểm chưa hợp lý. Trong thời gian tới, để hoàn thiện tuyển dụng và phân công công việc trong các trường chuyên biệt cần thực hiện tốt các giải pháp sau: (i) trao quyền chủ động cho lãnh đạo các trường và tổ trưởng chuyên môn trong tuyển dụng và phân công công việc; (ii) đưa giảng thử trở thành bước chính thức trong quy trình tuyển dụng giáo viên; (iii) điều chỉnh hợp lý mức giảm trừ số tiết lên lớp khi giáo viên kiêm nhiệm các công việc khác (chủ nhiệm lớp, tổ trưởng chuyên môn, công tác đoàn thể…); (iv) giảm thiểu họp hành, công việc hành chính và ứng dụng nhiều hơn công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-08-25