Tác động của nợ công đến đầu tư của các doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại một số nước ASEAN

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Đạt Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  • Hoàng Dương Việt Anh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  • Võ Thị Mỹ Hạnh Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trường Chinh, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa:

Nợ công, đầu tư của doanh nghiệp, các nước ASEAN

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của nợ công đến hoạt động đầu tư của các công ty tại các nước ASEAN trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015. Kết quả hồi quy dựa trên dữ liệu bảng đã cho thấy nợ công có tác động đáng kể đến hoạt động đầu tư của các công ty ở các nước ASEAN. Cụ thể, khi nợ công gia tăng sẽ làm giảm tỷ lệ đầu tư của các công ty trong mẫu nghiên cứu. Theo đó, khi nợ công tăng cao sẽ gây ra “hiệu ứng lấn át” và tạo ra áp lực lên lãi suất dẫn đến gia tăng chi phí vay đối với các công ty sử dụng nhiều nguồn vốn bên ngoài, do đó làm giảm đầu tư công ty. Kết quả nghiên cứu còn tìm thấy hoạt động đầu tư của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tốc độ tăng trưởng doanh thu, dòng tiền hoạt động và tốc độ tăng trưởng GDP.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-15