Đa dạng hóa nguồn thu tài chính của cơ sở giáo dục đại học công lập: Kinh nghiệm Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam

Các tác giả

  • Mai Ngọc Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Từ khóa:

Cơ sở giáo dục đại học, chi phí đào tạo, phân bổ ngân sách nhà nước

Tóm tắt

This article explores the sources forming the total revenue of public higher education institutions in China. The study shows the relationship between the changes in universities’ income and the quality of higher education. At the same time, it identifies unintended outcomes from implementing financial diversification in China’s higher education institutions. Finally, some recommendations for diversifying Vietnamese higher education institutions’ revenue are discussed based on China’s experiences.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-12-27