Động lực làm việc của giảng viên các trường Đại học công lập tại Hà Nội

Các tác giả

  • Lê Mạnh Hùng Trường Đại học Công đoàn
  • Đỗ Anh Đức Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Hà Diệu Linh Học viện khoa học xã hội

Từ khóa:

động lực làm việc, kết quả làm việc, PLS SEM

Tóm tắt

Nghiên cứu này đo lường mức độ tác động của động lực làm việc đến kết quả làm việc của giảng viên trong các trường đại học công lập tại Hà Nội. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình phương trình cấu trúc dựa trên phương pháp ước lượng dựa trên bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) với cỡ mẫu là 312 giảng viên tại các trường đại học công lập trên Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy toàn bộ giả thuyết nghiên cứu đã được chấp nhận, trong đó động cơ bên trong là nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến kết quả làm việc của giảng viên các trường đại học công lập. Nghiên cứu đã đem lại ý nghĩa thực tiễn cho các nhà quản trị đại học trong các trường đại học công lập cần có các giải pháp và chính sách thúc đẩy các nhân tố động lực làm việc của giảng viên để nâng cao kết quả làm việc của giảng viên.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-12-15