Các Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh về công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống của Việt Nam

Các tác giả

Từ khóa:

Hiệu quả kỹ thuật, Năng suất yếu tố tổng hợp, Hồi quy logistic, Năng lực cạnh tranh

Tóm tắt

Nghiên cứu này dựa trên bài báo của Worthington (2000) xây dựng mô hình xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thay đổi của hiệu quả kỹ thuật (EFCH) và khả năng tiến bộ công nghệ (TECHCH) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất thực phẩm và đồ uống (F&B) của Việt Nam. Hai phương pháp được sử dụng là phương pháp Phân tích bao số liệu (DEA) nhằm đo lường các chỉ số trên và Hồi quy Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng. Việc lựa chọn phương pháp DEA giúp chúng tôi sử dụng các chỉ số này đại diện cho sức cạnh tranh về mặt công nghệ giữa các doanh nghiệp (chỉ số EFCH) và sức cạnh tranh của ngành (chỉ số TECHCH). Kết quả phân tích cho thấy, có một sự tiến bộ về mặt hiệu quả kỹ thuật giữa các doanh nghiệp và trình độ công nghệ cả ngành F&B của Việt Nam. Phân tích hồi quy cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến khả năng cạnh tranh của ngành F&B gồm giấy phép kinh doanh (LICENSE), xuất khẩu trực tiếp (DIRECTX), đầu tư cho con người (HUMANINVEST) và đầu tư trong hai năm gân nhất (INVEST2YEAR). Điều này cho thấy hầu hết các doanh nghiệp tạo ra sức cạnh tranh của ngành (cải thiện TECHCH) là các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu. Trong khi đó, các yếu tố đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chi phí sản xuất (PROCOST) và hiệu quả sử dụng lao động (LABOREFF) gia tăng đến khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành F&B của Việt Nam hơn là sức cạnh tranh về công nghệ của cả ngành. Chính vì vậy, các chính sách nên tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp F&B Việt Nam thông qua hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ phát triển con người hay hỗ trợ gia tăng đầu tư thay vì hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ở các doanh nghiệp nhỏ này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-11-15