Tác động của hệ thống thuế điện tử đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp Việt Nam

Các tác giả

  • Đỗ Thị Hải Hà Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Mạc Thị Hải Yến Khoa Khoa học quản lý - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Từ khóa:

Cơ quan thuế, doanh nghiệp, hệ thống thuế điện tử, thuế điện tử, tuân thủ thuế.

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của hệ thống thuế điện tử đối với tuân thủ thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên phương pháp định lượng và được tiến hành với mẫu gồm 435 doanh nghiệp. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy hệ thống thuế điện tử có tác động tích cực với mức độ đáng kể tới tuân thủ thuế của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị để cải thiện hệ thống thuế điện tử nhằm củng cố và nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2021-05-28