http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/issue/feed Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2021-10-08T10:59:05+07:00 Tạp chí Kinh tế và Phát triển toasoan@ktpt.edu.vn Open Journal Systems <div class="news-description">Tạp chí Kinh tế và Phát triển là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. Tạp chí Kinh tế và Phát triển được xuất bản từ năm 1994 với mã số ISSN 1859-0012, phát hành định kỳ hàng tháng.</div> <div class="news-description"><br />Mục đích hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua 5 chức năng cơ bản: (i) Nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội; (ii) Xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; (iii) Kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học; (iv) Kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện; (v) Cơ sở dữ liệu tham khảo/trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.</div> <div class="news-description"><br />Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế và Phát triển bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và phát triển của Việt Nam và thế giới, bao gồm kinh tế, kinh doanh, quản lý và những vấn đề phát triển bền vững.</div> <div class="news-description"><br />Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Phát triển được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành ở trong và ngoài nước.</div> <div class="news-description"> <p>Các tác giả quan tâm gửi bài vui lòng đọc kỹ các <a title="Quy định gửi bài" href="http://ktpt.neu.edu.vn/quy-dinh-huong-dan-gui-bai/quy-dinh-huong-dan-gui-bai.372883.aspx" target="_blank" rel="noopener">Quy định gửi bài. </a>Tác giả cần phải <a title="đăng ký tài khoản" href="http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/user/register" target="_blank" rel="noopener">đăng ký tài khoản</a> trước khi gửi bài qua hệ thống trực tuyến. Tác giả có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản<a title="video hướng dẫn đăng ký tài khoản" href="https://youtu.be/XiV-AH-ILKA" target="_blank" rel="noopener"> tại đây</a>, cũng như <a href="https://youtu.be/uMJZLcSmz64" target="_blank" rel="noopener">video hướng dẫn quy trình gửi bản thảo</a>. Nếu đã đăng ký tài khoản, tác giả chỉ cần <a title="đăng nhập" href="http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/login" target="_blank" rel="noopener">đăng nhập</a> và bắt đầu gửi bản thảo với quy trình 5 bước.</p> </div> http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/133 Ảnh hưởng của thời gian cho công việc nhà đến khoảng cách tiền lương theo giới trên thị trường lao động ở Việt Nam 2021-05-17T15:06:45+07:00 Ngân Vũ Hoàng nganvh@neu.edu.vn Bích Nghiêm Thị Ngọc ngocbich2406.ulsa@gmail.com <p><em>Bài báo này sử dụng phương pháp phân tích Blinder-Oaxaca với dữ liệu điều tra Lao động Việc làm của Tổng cục Thống kê năm 2020 để phân tích ảnh hưởng của thời gian dành cho công việc nhà không được trả công đối với chênh lệch tiền lương theo giới trên thị trường lao động Việt Nam. Kết quả cho thấy mức lương trung bình của nam giới cao hơn 25,4% so với nữ. Chênh lệch tiền lương này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như khác biệt về ngành, nghề, khu vực kinh tế, vùng miền của lao động nam và nữ cũng như sự khác biệt về đặc điểm cá nhân tuổi tác, trình độ chuyên môn kỹ thuật. Quan trọng hơn, lao động nữ dành nhiều thời gian làm việc nhà hơn nam, và điều này làm gia tăng khoảng cách về lương giữa nam và nữ. Cụ thể, phân bổ công việc dọn dẹp nhà cửa cho phụ nữ đã làm tăng khoảng cách lương theo giới lên 3,1 điểm phần trăm và việc chăm sóc người già của phụ nữ chiếm 4,6 điểm phần trăm trong chênh lệch lương theo giới.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/131 Các yếu tố ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ tại các tỉnh, thành ở Việt Nam 2021-08-10T15:43:49+07:00 Phương Trần Huy phuongth@neu.edu.vn Hoàng Anh Quản Hữu quanhuuhoanganh18061999@gmail.com Khuyên Lù Thị khuyenlu30@gmail.com Như Nguyệt Lương Thị luongthinhunguyet@gmail.com <p class="b"><em>Nghiên cứu kiểm định ảnh hưởng của các nhân tố như FDI theo địa phương, chỉ số PCI, PAR, số sinh viên trên 1000 dân theo địa phương, CBR theo địa phương, tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên qua đào tạo, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của nữ ở các tỉnh đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Qua phương pháp hồi quy với dữ liệu mảng, nghiên cứu đã thu được các kết quả khác nhau giữa 3 mô hình thành thị, nông thôn và khu vực chung của toàn tỉnh về ảnh hưởng của các nhân tố được chọn đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ tại các tỉnh thành ở Việt Nam. Với độ tin cậy cao, kết quả của nghiên cứu có thể làm cơ sở, căn cứ cho các nhà hoạch định chính sách địa phương trong việc triển khai các biện pháp giúp thu hẹp, giảm bớt tình trạng bất bình đẳng thu nhập giữa nam và nữ trên địa bàn các tỉnh ở Việt Nam.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/134 Tác động của xuất khẩu tới hiệu suất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam 2021-08-02T10:39:50+07:00 Huệ Hoàng Thị hoanghue@neu.edu.vn Anh Đỗ Vũ Phương dvphuonganh@gmail.com Hằng Nguyễn Thu 11181534@st.neu.edu.vn <p><em>Bài viết nghiên cứu tác động của xuất khẩu (bao gồm xu hướng và cường độ xuất khẩu) đến hiệu suất </em><em>của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam thông qua 2 bộ dữ liệu giai đoạn 2015-2018: (i) Điều tra doanh nghiệp hàng năm và (ii) Điều tra về sử dụng công nghệ trong sản xuất của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục thống kê. Bằng phương pháp hồi quy hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) với cỡ mẫu 17932 doanh nghiệp, kết quả cho thấy xu hướng xuất khẩu có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất. Thêm vào đó, có một mối quan hệ phi tuyến tính hình chữ U ngược giữa cường độ xuất khẩu và hiệu suất doanh nghiệp. Nghiên cứu cung cấp tư duy chiến lược cho các nhà quản lý để hiểu và đưa ra các chiến lược đúng đắn nhằm giảm thiểu rủi ro và làm giàu hiệu suất trong quá trình xuất khẩu.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/209 Chiến lược an ninh-linh hoạt và lợi ích của lao động cao tuổi tại nơi làm việc: Bằng chứng tại các tỉnh phía bắc Việt Nam 2021-06-09T14:35:22+07:00 An Ngô Quỳnh annq@neu.edu.vn Hương Doãn Thị Mai huongdoanthimai@yahoo.com <p><em>Các chính sách lao động-việc làm ở Việt Nam đã có sự chuyển đổi theo hướng thích ứng với già hóa dân số như tăng tuổi nghỉ hưu, khuyến khích kéo dài cuộc đời lao động. Bài báo này áp dụng mô hình lý thuyết già hóa thành công tại nơi làm việc của Kooij (2015) để đánh giá ảnh hưởng của các chiến lược kép an ninh-linh hoạt việc làm tới lợi ích của lao động cao tuổi tại nơi làm việc thông qua khảo sát các doanh nghiệp ở Hà Nội, Thái Bình, và Ninh Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác nhau về chiến lược linh hoạt giữa các ngành. Ngành vận tải và dịch vụ viễn thông ưu tiên cho sự linh hoạt trong tuyển dụng. Ngành giáo dục và y tế tập trung vào chiến lược “giảm nhẹ”, trong khi ngành cơ khí-xây dựng chưa thực sự thể hiện rõ chiến lược. Các chiến lược “linh hoạt công việc” có vai trò quan trọng nhất trong duy trì lợi ích cho lao động cao tuổi, sau đó là chiến lược “linh hoạt việc làm”, cuối cùng là chiến lược “linh hoạt thù lao”.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/123 Ảnh hưởng của công bằng tổ chức tới hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 2021-05-28T16:04:14+07:00 Ngọc Phạm Thị Bích ngocpb@neu.edu.vn Linh Vũ Diệu lilyvuvank27@gmail.com Thảo Đào Phương 11184504@st.neu.edu.vn Bích Nguyễn Thị Ngọc 11180656@st.neu.edu.vn Hạnh Nguyễn Thị Bích 11181598@st.neu.edu.vn <p><em>Bài viết này tập trung xem xét ảnh hưởng của công bằng tổ chức tới hành vi công dân tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Kết quả khảo sát 510 nhân viên hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng các khía cạnh công bằng tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi công dân tổ chức của nhân viên. Ảnhnh hưởng của công bằng tương tác tới hành vi công dân tổ chức là mạnh nhất. Thêm vào đó, sự công bằng phân phối, công bằng thủ tục và công bằng tương tác có tác động tích cực tới hành vi công dân tổ chức của người lao động trong các doanh nghiệp khi công bằng thông tin được đảm bảo. Trên cơ sở kết quả này, nhóm tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi công dân tổ chức của nhân viên trong các doanh nghiệp Việt Nam.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/180 Thương hiệu tuyển dụng và ý định ứng tuyển: vai trò trung gian của thái độ 2021-07-27T15:03:50+07:00 Nhân Nguyễn Đức nhannd@neu.edu.vn Trang Lê Thị Huyền 11185078@st.neu.edu.vn Thương Lê Hoàng Việt 11184786@st.neu.edu.vn Ánh Nguyễn Nhật 11180598@st.neu.edu.vn Hiếu Nguyễn Minh 11181759@st.neu.edu.vn <p><em>Trên cơ sở mô hình lý thuyết công cụ - biểu tượng, nghiên cứu này đã mở rộng và đề xuất mô hình nghiên cứu sự tác động của thương hiệu tuyển dụng thông qua thuộc tính công cụ và thuộc tính biểu tượng tới ý định ứng tuyển của ứng viên, đồng thời xem xét vai trò trung gian của thái độ ứng viên trong mối quan hệ này. Nghiên cứu sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó, mô hình nghiên cứu được kiểm định với bộ dữ liệu khảo sát 175 sinh viên trên địa bàn Hà Nội đang có ý định ứng tuyển vào các tổ chức khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy thương hiệu tuyển dụng của tổ chức có tác động tích cực tới ý định ứng tuyển của ứng viên thông qua các thuộc tính của nó; và thái độ của ứng viên có vai trò trung gian trong mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu được thảo luận trong bài viết và các đề xuất được đưa ra cho nhà tuyển dụng.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/136 Hỗ trợ của tổ chức và hành vi đổi mới giảng dạy: vai trò trung gian của hoạt động học tập ở giáo viên phổ thông 2021-07-02T17:03:23+07:00 Quỳnh Phạm Hương quynhph@neu.edu.vn <p><em>Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động sự hỗ trợ của tổ chức đến hành vi đổi mới giảng dạy ở giáo viên phổ thông và vai trò trung gian của hoạt động học tập đến chiều tác động này. Các phát hiện cho thấy rằng hỗ trợ của tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán hành vi đổi mới giảng dạy ở giáo viên phổ thông. Đáng lưu ý, hoạt động học tập theo hình thức không chính thức làm trung gian một phần mối quan hệ giữa hỗ trợ của tổ chức và hành vi đổi mới giảng dạy. Kết quả này mở rộng hơn nghiên cứu trước đây về các nhân tố tác động tới hành vi đổi mới giảng dạy và lấp đầy khoảng trống về vai trò trung gian của hoạt động học tập ở giáo viên phổ thông.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/146 Tác động của hiểu biết tài chính đến hành vi quản lý tài chính cá nhân của sinh viên 2021-08-03T16:38:27+07:00 Mai Vũ Thị maivt@neu.edu.vn Hạnh Nguyễn Thị Hải nguyen.hanh@neu.edu.vn Thắm Trần Thị Hồng thamtran10889@gmail.com Linh Trần Ngọc Bảo tnblinh8@gmail.com Nhi Lê Uyển anhle2262@gmail.com <p class="b"><em>Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động của hiểu biết tài chính đến hành vi quản lý tài chính cá nhân của sinh viên. Mẫu nghiên cứu gồm 655 sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Kết quả phân tích bằng phương pháp định lượng chỉ ra hiểu biết tài chính có tác động thuận chiều đến hành vi quản lý tài chính cá nhân của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị cho sinh viên, nhà trường, và gia đình nhằm nâng cao mức độ hiểu biết tài chính để đưa ra các quyết định và có những hành vi quản lý tài chính hợp lý và hiệu quả nhất.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/147 Tuyển dụng và phân công công việc cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên biệt 2021-06-22T14:58:32+07:00 Hương Phạm Thuý thuyhuong_neu@yahoo.com.vn <p><em>Bài nghiên cứu phân tích thực trạng tuyển dụng và phân công công việc cho giáo viên trong các trường trung học phổ thông chuyên biệt (bao gồm các trường chuyên và dân tộc nội trú) với mục tiêu nâng cao chất lượng của các hoạt động này. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy vai trò của lãnh đạo các trường trong tuyển dụng còn hạn chế, việc thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng chưa thật chặt chẽ, phân công công việc cho giáo viên còn những điểm chưa hợp lý. Trong thời gian tới, để hoàn thiện tuyển dụng và phân công công việc trong các trường chuyên biệt cần thực hiện tốt các giải pháp sau: (i) trao quyền chủ động cho lãnh đạo các trường và tổ trưởng chuyên môn trong tuyển dụng và phân công công việc; (ii) đưa giảng thử trở thành bước chính thức trong quy trình tuyển dụng giáo viên; (iii) điều chỉnh hợp lý mức giảm trừ số tiết lên lớp khi giáo viên kiêm nhiệm các công việc khác (chủ nhiệm lớp, tổ trưởng chuyên môn, công tác đoàn thể…); (iv) giảm thiểu họp hành, công việc hành chính và ứng dụng nhiều hơn công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/166 Tác động điều tiết của nhu cầu thành tích tới mối quan hệ giữa thương hiệu tuyển dụng và sức hấp dẫn của tổ chức: Nghiên cứu sinh viên trên địa bàn Hà Nội 2021-07-27T15:12:44+07:00 Hiên Nguyễn Ngọc hiennn@neu.edu.vn Trang Phạm Thu trangphamktn60@gmail.com Linh Hoàng Phương hoangphuonglinh20102000@gmail.com Đạt Nguyễn Tiến Datdatdat41@gmail.com Trường Hoàng Vân hoangvantruonghoang.2000@gmail.com <p><em>Nhân lực luôn được coi là một trong những nguồn lực quan trọng của tổ chức. Để thu hút được nguồn nhân lực phù hợp thì các tổ chức cần phải quan tâm đến thương hiệu tuyển dụng. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng</em> <em>cá nhân với các đặc tính khác nhau </em><em>sẽ bị thu hút bởi các kiểu tổ chức khác nhau</em><em>. Một trong những đặc tính khác biệt giữa các cá nhân là hệ thống các nhu cầu. Do đó, bài viết ra đời nhằm </em><em>đo lường tác động điều tiết của nhu cầu thành tích tới mối quan hệ giữa thương hiệu tuyển dụng và sức hấp dẫn của tổ chức. Sử dụng dữ liệu khảo sát từ 1042 sinh viên trên địa bàn Hà Nội, và áp dụng kỹ thuật Mean-centering trong phân tích hồi quy, kết quả cho thấy người có nhu cầu thành tích càng cao thì các yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệp, cơ hội ứng dụng kiến thức và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong thương hiệu tuyển dụng càng ít có tác động đến cảm nhận của họ về sức hấp dẫn của tổ chức.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/144 Tự chủ chăm sóc trong bối cảnh chăm sóc người cao tuổi tại gia đình ở Việt Nam 2021-06-14T10:12:36+07:00 Phương Trần Thị Mai phuongtm@neu.edu.vn <p class="b1"><em>Các quốc gia đang phát triển như Việt Nam đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, với tuổi thọ trung bình là 75 tuổi (World Bank, 2016); nhưng tuổi thọ trung bình khỏe mạnh chỉ đạt 67,5 tuổi (World Health Organization, 2018). Điều này sẽ dẫn tới nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại gia đình ngày càng lớn, ảnh hưởng tới người chăm sóc tại gia đình, đặc biệt là con cái. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung đánh giá vai trò người chăm sóc tại gia đình và các tác động tiêu cực của họ mà rất ít nghiên cứu đề cập tới khía cạnh tích cực liên quan tới mức độ tự chủ chăm sóc (caregiver empowerment) của người chăm sóc. Do vậy, nghiên cứu định lượng dựa trên 199 người chăm sóc người cao tuổi tại gia đình ở Hà Nội sẽ giúp làm rõ các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ tự chủ chăm sóc trong bối cảnh chăm sóc người cao tuổi tại gia đình. Từ đó giúp định hướng cho các chính sách chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.</em></p> 2021-08-25T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển