http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/issue/feed Tạp chí Kinh tế và Phát triển 2021-11-15T00:00:00+07:00 Tạp chí Kinh tế và Phát triển toasoan@ktpt.edu.vn Open Journal Systems <div class="news-description">Tạp chí Kinh tế và Phát triển là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. Tạp chí Kinh tế và Phát triển được xuất bản từ năm 1994 với mã số ISSN 1859-0012, phát hành định kỳ hàng tháng.</div> <div class="news-description"><br />Mục đích hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển là hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo thông qua 5 chức năng cơ bản: (i) Nghiên cứu phục vụ hoạch định phát triển kinh tế xã hội; (ii) Xác lập uy tín khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học; (iii) Kênh giao tiếp học thuật của cộng đồng nghiên cứu khoa học; (iv) Kiểm định chất lượng nghiên cứu khoa học thông qua quy trình phản biện; (v) Cơ sở dữ liệu tham khảo/trích dẫn cho các nghiên cứu tương lai.</div> <div class="news-description"><br />Phạm vi nghiên cứu của Tạp chí Kinh tế và Phát triển bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế và phát triển của Việt Nam và thế giới, bao gồm kinh tế, kinh doanh, quản lý và những vấn đề phát triển bền vững.</div> <div class="news-description"><br />Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bài viết gửi đăng Tạp chí Kinh tế và Phát triển được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia kinh tế đầu ngành ở trong và ngoài nước.</div> <div class="news-description"> <p>Các tác giả quan tâm gửi bài vui lòng đọc kỹ các <a title="Quy định gửi bài" href="http://ktpt.neu.edu.vn/quy-dinh-huong-dan-gui-bai/quy-dinh-huong-dan-gui-bai.372883.aspx" target="_blank" rel="noopener">Quy định gửi bài. </a>Tác giả cần phải <a title="đăng ký tài khoản" href="http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/user/register" target="_blank" rel="noopener">đăng ký tài khoản</a> trước khi gửi bài qua hệ thống trực tuyến. Tác giả có thể tham khảo video hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản<a title="video hướng dẫn đăng ký tài khoản" href="https://youtu.be/XiV-AH-ILKA" target="_blank" rel="noopener"> tại đây</a>, cũng như <a href="https://youtu.be/uMJZLcSmz64" target="_blank" rel="noopener">video hướng dẫn quy trình gửi bản thảo</a>. Nếu đã đăng ký tài khoản, tác giả chỉ cần <a title="đăng nhập" href="http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/login" target="_blank" rel="noopener">đăng nhập</a> và bắt đầu gửi bản thảo với quy trình 5 bước.</p> </div> http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/181 Tác động của nợ công đến đầu tư của các doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại một số nước ASEAN 2021-07-13T10:42:41+07:00 Thành Đạt Nguyễn datnt@due.edu.vn Anh Hoàng Dương Việt anhhdv@due.edu.vn Mỹ Hạnh Võ Thị hanhvtm@mbbank.com <p><em>Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của nợ công đến hoạt động đầu tư của các công ty tại các nước ASEAN trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015. Kết quả hồi quy dựa trên dữ liệu bảng đã cho thấy nợ công có tác động đáng kể đến hoạt động đầu tư của các công ty ở các nước ASEAN. Cụ thể, khi nợ công gia tăng sẽ làm giảm tỷ lệ đầu tư của các công ty trong mẫu nghiên cứu. Theo đó, khi nợ công tăng cao sẽ gây ra “hiệu ứng lấn át” và tạo ra áp lực lên lãi suất dẫn đến gia tăng chi phí vay đối với các công ty sử dụng nhiều nguồn vốn bên ngoài, do đó làm giảm đầu tư công ty. Kết quả nghiên cứu còn tìm thấy hoạt động đầu tư của công ty cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tốc độ tăng trưởng doanh thu, dòng tiền hoạt động và tốc độ tăng trưởng GDP.</em></p> 2021-11-15T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/178 Sự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và một số biến số vĩ mô ở Việt Nam: Thực nghiệm từ phân tích Wavelet 2021-06-24T14:31:18+07:00 Ngọc Bùi Hoàng ngoc.bh@ou.edu.vn Trường Nguyễn Xuân ts.truong@ufm.edu.vn <p class="b"><em>Sự phong phú của những nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiêu thụ điện năng, toàn cầu hóa và tăng trưởng kinh tế vẫn không thể khỏa lấp một số câu hỏi thuộc dạng bản chất của các quan hệ này. Ứng dụng kỹ thuật phân tích Wavelet cho dữ liệu vĩ mô của Việt Nam từ 1986 đến 2018, nghiên cứu này tìm được bằng chứng là tiêu thụ điện năng có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế ở mọi miền tần số, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ ảnh hưởng mạnh trong giai đoạn 1988-2000 ở miền tần số cao, và sau 2005 lại mạnh ở miền tần số thấp. Tương tự, ở miền tần số thấp thì tác động của toàn cầu hóa đến tăng trưởng kinh tế là yếu hơn so với miền tần số cao. Khám phá sự lệch pha có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế chính sách, do vậy nghiên cứu có đóng góp nhất định cả lý thuyết và thực nghiệm trong phân tích mối quan hệ giữa các biến số vĩ mô của Việt Nam.</em></p> 2021-11-15T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/328 Các Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh về công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống của Việt Nam 2021-08-10T16:58:56+07:00 Hóa Nguyễn Văn Nguyenvanhoa@ttn.edu.vn Niêm Lê Đức Ldniem@ttn.edu.vn <p><em>Nghiên cứu này dựa trên bài báo của Worthington (2000) xây dựng mô hình xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thay đổi của hiệu quả kỹ thuật (EFCH) và khả năng tiến bộ công nghệ (TECHCH) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất thực phẩm và đồ uống (F&amp;B) của Việt Nam. Hai phương pháp được sử dụng là phương pháp Phân tích bao số liệu (DEA) nhằm đo lường các chỉ số trên và Hồi quy Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng. Việc lựa chọn phương pháp DEA giúp chúng tôi sử dụng các chỉ số này đại diện cho sức cạnh tranh về mặt công nghệ giữa các doanh nghiệp (chỉ số EFCH) và sức cạnh tranh của ngành (chỉ số TECHCH). Kết quả phân tích cho thấy, có một sự tiến bộ về mặt hiệu quả kỹ thuật giữa các doanh nghiệp và trình độ công nghệ cả ngành F&amp;B của Việt Nam. Phân tích hồi quy cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến khả năng cạnh tranh của ngành F&amp;B gồm giấy phép kinh doanh (LICENSE), xuất khẩu trực tiếp (DIRECTX), đầu tư cho con người (HUMANINVEST) và đầu tư trong hai năm gân nhất (INVEST2YEAR). Điều này cho thấy hầu hết các doanh nghiệp tạo ra sức cạnh tranh của ngành (cải thiện TECHCH) là các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu. Trong khi đó, các yếu tố đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&amp;D), chi phí sản xuất (PROCOST) và hiệu quả sử dụng lao động (LABOREFF) gia tăng đến khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành F&amp;B của Việt Nam hơn là sức cạnh tranh về công nghệ của cả ngành. Chính vì vậy, các chính sách nên tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp F&amp;B Việt Nam thông qua hỗ trợ xuất khẩu, hỗ trợ phát triển con người hay hỗ trợ gia tăng đầu tư thay vì hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ở các doanh nghiệp nhỏ này.</em></p> 2021-11-15T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển http://ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/265 Phát triển tài chính và tăng trưởng doanh nghiệp: Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 2021-10-05T10:12:03+07:00 Huỳnh Thế Nguyễn huynhthenguyen@ufm.edu.vn <p><em>Bài báo này phân tích ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng doanh nghiệp: trường hợp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết quả phân tích bằng kỹ thuật mô men tổng quát (GMM) cho bộ dữ liệu doanh nghiệp được thu thập từ Tổng cục Thống kê trong giai đoạn 2005 – 2018 cho thấy phát triển tài chính đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc cung cấp tài chính để bù đắp quy mô có khả năng gia tăng doanh số nhưng suy giảm khả năng tăng trưởng doanh nghiệp. Như vậy, các doanh nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cần phải chú trọng phát triển tài chính để tăng cường đầu tư và thiết kế quy mô hợp lý để thúc đẩy quá trình tăng trưởng.</em></p> 2021-11-15T00:00:00+07:00 Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Kinh tế và Phát triển