Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 76-81
Tóm tắt: Mục tiêu của bài báo là đánh giá mức độ thuận lợi của các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đầu tư của các doanh nghiệp FDI tại tỉnh Thanh Hoá. Sau khi nghiên cứu kết quả quá trình thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thanh Hoá giai đoạn 2001 – 2012. Nhóm tác giả đã tiến hành thực hiện phỏng vấn các nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư trên địa bàn tỉnh. 41 bản câu hỏi điều tra đã được gửi đến các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để khảo sát. Kết quả điều tra cho thấy một số yếu tố được đánh giá là kém thuận lợi hơn các yếu tố khác. Trong khi các doanh nghiệp đánh giá cao việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, tính năng động của lãnh đạo tỉnh; việc tiếp cận thông tin đầu tư và chính sách đầu tư, thì các yếu tố như bồi thường giải phóng mặt bằng, thuê đất hoặc giao đất; kiểm soát tham nhũng là những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp đánh giá là chưa được cải thiện có ảnh hưởng lớn đến quá trình tổ chức thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Thanh Hoá.
Từ khóa: doanh nghiệp FDI, Thanh Hóa, đầu tư
Tra cứu bài báo