Đánh giá hiệu lực quản lý tài chính tại Đại học – Nghiên cứu điển hình tại Đại học Thái Nguyên

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 254 (II), tháng 8 năm 2018, tr. 140-148
Tóm tắt: Quản lý tài chính trong bối cảnh các đại học phải tự chủ tài chính là rất quan trọng. Quản lý tài chính giúp cho nhà quản trị các đại học có thể thực hiện mục tiêu về quản lý thu, chi trên cơ sở tuân thủ các quy định quản lý tài chính. Bài viết này nghiên cứu nội dung và đánh giá tính hiệu lực của quản lý tài chính – nghiên cứu điển hình tại Đại học Thái Nguyên năm 2016. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy hiệu lực quản lý tài chính tại Đại học Thái Nguyên còn nhiều hạn chế như thu chưa đủ bù đắp chi, cơ cấu chi chưa hợp lý và thu nhập của cán bộ giảng viên còn thấp. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng thu từ các nguồn khác nhau và kiểm soát chi tại đơn vị nghiên cứu chặt chẽ hơn.
Từ khóa: Đại học, hiệu lực, quản lý tài chính
Tra cứu bài báo