Tác động của nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn đến kết quả đầu tư và dự định đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 271 (II), tháng 01 năm 2020, tr. 27-37
Tóm tắt: Nghiên cứu được tìm hiểu nhằm khám phá sự ảnh hưởng của nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn đến kết quả đầu tư và dự định đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam của các nhà đầu tư cá nhân. Tác giả khảo sát 500 nhà đầu tư và nhận về 465 bảng hợp lệ dùng để phân tích thống kê mô tả và thực hiện kiểm định giả thiết nghiên cứu với kết quả cho thấy nhận thức rủi ro và nhận thức sự không chắc chắn có tác động dương đến kết quả đầu tư và dự định đầu tư; kết quả đầu tư vừa giữ vai trò trung gian giữa nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn vừa ảnh hưởng trực tiếp đến dự định đầu tư. Ngoài ra, nghiên cứu khuyến nghị cho các nhà đầu tư cần hiểu rõ khi đầu tư vào các loại cổ phiếu rủi ro được dán nhãn cảnh báo, tạm dừng hoặc kiểm soát giao dịch, và các công ty chứng khoán hỗ trợ các nhà đầu tư nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán.
Từ khóa: Dự định đầu tư, kết quả đầu tư, nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn
Tra cứu bài báo