Một số giải pháp vận dụng kế toán quản trị tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 25-31
Tóm tắt: Bài viết này đề cập tới một số giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp có hướng vận dụng kế toán quản trị tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH), từ nhân sự thực hiện kế toán quản trị, thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho quản trị TSCĐHH đến thiết lập hệ thống báo cáo quản trị về TSCĐHH phục vụ cho việc ra quyết định.
Từ khóa: Kế toán quản trị, tài sản cố định hữu hình
Tra cứu bài báo