Phác họa mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 71-78
Tóm tắt: Công bố thông tin là một trong hai chủ đề trọng tâm trong hệ thống chuẩn mực kế toán, nhưng cho đến nay những nghiên cứu về thực trạng công bố thông tin còn quá ít ở nước ta, nhất là trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Bài viết này thông qua một điều tra thử nghiệm nhằm phác họa mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán trong các DNNVV ở Việt Nam. Các nhân tố dự tính bao gồm qui mô doanh nghiệp, mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, cơ hội tăng trưởng, năng lực kế toán viên, nhận thức của người chủ và công tác kiểm soát, quản lý của nhà nước.
Từ khóa: Công bố thông tin, doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tra cứu bài báo