Thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh BIDV Thái Nguyên

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 29-34
Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, có thể khẳng định việc đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ (DNVVN) là bước đi hợp quy luật đối với nước ta. Cũng vậy, với Thái Nguyên, một tỉnh hiện có tới khoảng 98% tổng số gần 3000 doanh nghiệp đang hoạt động là DNVVN, các doanh nghiệp này ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế của địa phương. Nhưng cũng như đặc thù của các DNVVN trên cả nước, vốn (đặc biệt là vốn tín dụng) luôn là một trở ngại cho sự phát triển của các doanh nghiệp này. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng huy động vốn tín dụng của các DNVVN từ một ngân hàng điển hình từ đó đề xuất một số giải pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn về vốn trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo