Chính sách công nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu hóa

KT&PT Số 175, tháng 01 năm 2012, trang 24-29
Tóm tắt: Bài viết này tranh luận rằng Việt Nam cần thay đổi mạnh mẽ chính sách công nghiệp trong thời kỳ nền kinh tế toàn cầu. Chính sách và cách tiếp cận công nghiệp hóa kiểu cũ không còn phù hợp và tương thích với thời kỳ mới, mà đang kìm hãm năng lực cạnh tranh và cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp. Bài viết đề xuất thay đổi mô hình phát triển công nghiệp dựa vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, từ bỏ quan điểm chọn trước một khu vực nào đó là “xương sống” hay “chủ đạo”, khuyến khích thích đáng các hoạt động công nghiệp thuận theo lợi thế so sánh, tăng cường hiệu quả thông tin và hiệu lực điều phối trong việc hoạch định và thực thi chính sách công nghiệp.
Từ khóa: Công nghiệp, chính sách công nghiệp, công nghiệp chủ đạo, kinh tế toàn cầu, khu vực nhà nước
Tra cứu bài báo