Nghiên cứu sự kiện phát hành cổ phiếu bổ sung trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 và 2010

KT&PT Số 175, tháng 01 năm 2012, trang 39-48
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của phát hành bổ sung lên giá cổ phiếu niêm yết tại TP. Hồ Chí Minh. Mẫu khảo sát là 206 đợt phát hành bổ sung năm 2007 và 2010. Dữ liệu được lấy từ trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nghiên cứu sự kiện (event study) là phương pháp thực nghiệm chính trong bài, dựa trên giả thuyết thị trường hiệu quả, đã được phát triển từ những năm 1970. Kết quả cho thấy thị trường TP. Hồ Chí Minh là thị trường không hiệu quả bậc trung bình với bằng chứng là phát hành bổ sung làm cho giá tăng đáng kể vào ngày XR: trung bình 2,84%/ngày năm 2007 và 1,73%/ngày năm 2010. Giá cũng giảm đáng kể vào những ngày trước phát hành, nhất là ngày -2 và -3, và với phương pháp phân bổ quyền mua cổ phiếu. Vào thời kỳ thuận lợi như năm 2007, phương pháp phát hành quyền mua được ưa chuộng hơn, trong thời kỳ khó khăn như năm 2010, phương pháp phát hành thưởng và trả cổ tức được ưu tiên hơn.
Từ khóa: Lý thuyết thị trường hiệu quả, nghiên cứu sự kiện, phát hành cổ phiếu bổ sung
Tra cứu bài báo