Đảm bảo mức sống tối thiểu và mức lương tối thiểu ở Việt Nam- Những khó khăn và giải pháp khắc phục

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 65-69
Tóm tắt: Hiện nay, một trong những vấn đề “nóng” liên quan đến cuộc sống của hàng triệu người lao động là làm thế nào để có mức lương “đủ sống”. Những cuộc hội thảo khá dày của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động TBXH, Bộ Nội vụ đều tập trung bàn thảo vấn đề tiền lương, nhất là tiền lương tối thiểu. Những câu hỏi luôn xoay quanh các cuộc hội thảo là tiền lương tối thiểu hiện nay đáp ứng được đến đâu mức sống tổi thiểu và làm thế nào để mức lương tối thiểu đáp ứng được mức sống tối thiểu. Bài viết trao đổi và bàn luận thêm về vấn đề trên.
Từ khóa: Mức lương tối thiểu; Mức sống tối thiểu; Mức lương tối thiểu giờ; Mức lương tối thiểu ngày; Mặt bằng tiền lương trên thị trường; Nhu cầu tối thiểu; Mức lương thấp nhất; Mức lương cơ bản; Rổ hàng hóa; Chính sách tiền lương; Người lao động yếu thế
Tra cứu bài báo