Giải pháp nâng cao khả năng thực hiện lạm phát mục tiêu của Việt Nam

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 28-34
Tóm tắt: Bài viết đánh giá khả năng thực hiện cơ chế lạm phát mục tiêu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại và đi đến kết luận Việt Nam chưa thể thực hiện lạm phát mục tiêu ngay bây giờ vì hầu hết các điều kiện ban đầu chưa đáp ứng. Bài viết cũng đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao khả năng thực hiện lạm phát mục tiêu như xây dựng niềm tin thị trường, đảm bảo thống nhất trong nhận thức và kiên định trong hành động của các nhà hoạch định chính sách trong theo đuổi mục tiêu giảm lạm phát, xây dựng khung thể chế đảm bảo thực hiện lạm phát mục tiêu, xác định mục tiêu, xây dựng bộ dữ liệu về các biến số kinh tế vĩ mô và số liệu về sự lành mạnh của hệ thống tài chính.
Từ khóa: Cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ, lạm phát, lạm phát mục tiêu
Tra cứu bài báo