Đặc điểm và yêu cầu về văn hóa kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 37-41
Tóm tắt: Những thách thức do tiến trình hội nhập toàn cầu đang diễn ra hàng ngày, buộc các ngân hàng thương mại Việt Nam phải quan tâm phát triển tốt các nguồn nội lực, trong đó làm thế nào để xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh tại ngân hàng mình một cách đúng hướng và phù hợp luôn là một trong những mục tiêu cơ bản mà các nhà quản trị ngân hàng cần hướng tới. Xây dựng văn hóa kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam cần bám sát các đặc điểm hoạt động kinh doanh của chúng. Theo đó, có 4 công việc cần ưu tiên trong xây dựng văn hóa kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là: quan tâm hơn nữa đến việc tạo dựng bản sắc kinh doanh riêng; chăm lo hơn nữa việc xây dựng hình ảnh cho mình; xây dựng bộ cẩm nang văn hóa kinh doanh; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động, đào tạo về văn hóa kinh doanh.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại Việt Nam, văn hóa kinh doanh, bản sắc kinh doanh
Tra cứu bài báo