Một số khuyến nghị để thực hiện hiệu quả chính sách thuế tài nguyên

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 12-15
Tóm tắt: Tài nguyên thiên nhiên bao gồm tất cả các nguồn năng lượng, nguyên liệu, vật liệu tự nhiên có trên trái đất, trong không gian mà con người có thể khai thác, sử dụng phục vụ cuộc sống. Đó là tài sản quan trọng của quốc gia cần phải khai thác, sử dụng có hiệu quả. Những năm qua, Nhà nước đã có nhiều công cụ để bảo vệ, quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực tài nguyên như: Luật bảo vệ môi trường; Luật khoáng sản; Luật dầu khí; các chính sách thuế, phí... trong đó có chính sách thuế Tài nguyên cũng là một trong những công cụ tài chính để quản lý của Nhà nước. Bài viết này khái quát tình hình thực hiện chính sách thuế tài nguyên tại Ninh Bình, có so sánh với một số địa phương nhằm chỉ ra những thành tựu, hạn chế và khuyến nghị một số giải pháp để thực hiện một cách có hiệu quả chính sách thuế tài nguyên ở nước ta những năm tới.
Từ khóa: Chính sách, thuế tài nguyên, tỉnh Ninh Bình
Tra cứu bài báo