Những kết quả ban đầu của chương trình giảm nghèo bền vững ở tỉnh Bắc Kạn

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 62-69
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu trường hợp điển hình của huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, nơi có tỷ lệ hộ nghèo trên 56,02%. Qua đánh giá kết quả bước đầu của chương trình giảm nghèo bền vững, (chương trình 30 a), tác giả phân tích những thành tựu, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân. Kết quả phân tích sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn nói riêng và trên cả nước nói chung.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo