Về chất lượng tư vấn và quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng giao thông hiện nay

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 42-45
Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, ngành giao thông vận tải (GTVT) đã đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng hàng loạt các dự án, công trình xây dựng giao thông trên các lĩnh vực: giao thông đường bộ (cầu, đường), giao thông đường biển, đường thủy (bến cảng, luồng), giao thông đường không (nhà ga, sân bay)… được xã hội ghi nhận trong tiến trình phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, cùng với việc xuất hiện ngày càng nhiều các dự án đầu tư xây dựng giao thông có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, các đơn vị Tư vấn xây dựng giao thông trong quá trình hoạt động đã bộc lộ những điểm yếu, kém nhất định đòi hỏi cần có sự thay đổi để xứng tầm nhiệm vụ. Đó là lực lượng tư vấn đông về số lượng mà không đồng đều về chất lượng, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu; Bản lĩnh, tính độc lập, sáng tạo chưa cao; Chất lượng khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng còn sai sót, hạn chế về tầm nhìn và khả năng bao quát. Bài viết này thảo luận những yếu kém về chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế và tư vấn giám sát gắn với đội ngũ cán bộ đang đảm nhiệm công tác này cũng như những bất cập của quản lý nhà nước về tư vấn xây dựng giao thông hiện nay.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo