Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam: Bài học từ những thất bại

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 3-9
Tóm tắt: Quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) của nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang diễn ra, và thường được coi là tâm điểm của tái cơ cấu nền kinh tế. Thành công nhiều và thất bại cũng không ít, nhưng điểm chung của các kinh nghiệm quốc tế là vai trò quan trọng của Nhà nước, đặc biệt là của Ngân hàng Trung ương. Hiện nay, Việt Nam đang trong năm thứ 2 của quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), trọng điểm là các ngân hàng thương mại (NHTM). Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng 2011-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào 1/3/2012. Có rất nhiều việc cần làm trong những năm tới. Theo quan niệm của tác giả, các kinh nghiệm thất bại thường đem lại những bài học đắt giá và có khả năng áp dụng hơn các bài học thành công. Vì vậy, bài viết này tập trung vào việc phân tích các bài học đối với hệ thống NHTM Việt Nam từ các kinh nghiệm thất bại trên thế giới trong công cuộc tái cơ cấu.
Từ khóa: Bài học thất bại, ngân hàng thương mại, rủi ro, tái cơ cấu, tổ chức tín dụng, too big to fail
Tra cứu bài báo