Kinh tế tư nhân Việt Nam: Động lực chưa đủ lớn

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 38-42
Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, kinh tế tư nhân Việt Nam có những bước chuyển biến tích cực. Quy mô, số lượng các doanh nghiệp và giá trị sản xuất ngày càng lớn. Nhận thức và đánh giá của xã hội về khu vực kinh tế tư nhân cũng được cải thiện. Tuy nhiên, khu vực này vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng để có thể thực sự trở thành động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế đất nước như tại tất cả các nền kinh tế phát triển trên thế giới. Bài viết này tìm cách lý giải những nguyên nhân cơ bản khiến cho khu vực này chưa vươn tới được vai trò lịch sử của nó.
Từ khóa: Kinh tế tư nhân, vốn tín dụng, năng lực cạnh tranh cốt lõi
Tra cứu bài báo