Nhìn lại năm 1989- Một bước ngoặt trong chặng đường đổi mới của Việt Nam

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 54-58
Tóm tắt: Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, có thể khẳng định rằng thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh. Trong chặng đường gian nan và ngoạn mục ấy, có thể ai cũng nhớ đến dấu mốc 1986 đánh dấu thời điểm mở đầu cho công cuộc đổi mới nhưng không phải ai cũng biết đến dấu mốc 1989, một bước ngoặt cho quá trình đổi mới. Tại sao lại khẳng định dấu mốc 1989 là một bước ngoặt trong khi mới thực hiện được đổi mới chưa đầy 3 năm? Đương nhiên, bước ngoặt, không phải là cả con đường, trong khi đổi mới là cả một chặng đường. Nói như vậy, chắc chúng ta cũng đã hiểu được phần nào ý nghĩa của năm 1989 vừa thể hiện kết quả bước đầu của những chủ trương trong những năm 1986 – 1988, vừa tiếp tục đưa ra những chủ trương thực hiện công cuộc đổi mới. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến ý nghĩa của năm 1989 đối với chặng đường đổi mới trên ba lĩnh vực: kinh tế, chính trị và đối ngoại.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo