Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 11-13
Tóm tắt: Là một nhà giáo dục lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc xây dựng nền giáo dục mới ở Việt Nam sau khi nước nhà giành được độc lập. Đó là nền giáo dục mới từ mục tiêu, nội dung cho tới phương pháp nhằm đào tạo ra những thế hệ con người Việt Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ phục vụ cho đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục hiện nay vẫn còn nguyên giá trị, định hướng cho Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo