Rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tự nguyện và nhân khẩu học tại Việt Nam giai đoạn 2008- 2010

KT&PT Số 179, tháng 05 năm 2012, trang 58-63
Tóm tắt: Luật Y tế được ban hành năm 2008 quy định đến năm 2014 sẽ thực hiện bảo hiểm toàn dân về y tế. Để có thể xây dựng được một hệ thống chính sách bảo hiểm y tế hoạt động hiệu quả và bền vững cần tính toán đến vấn đề rủi ro đạo đức – là một vấn đề có thể gây ra những tác hại đáng kể làm giảm tính hiệu quả của hoạt động bảo hiểm y tế. Bài viết này nghiên cứu mức độ rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tự nguyện tại Việt Nam. Phương pháp PSM được sử dụng cho bộ số liệu 2008-2010. Kết quả cho thấy rủi ro đạo đức khá phổ biến trong bảo hiểm y tế tự nguyện và mức độ nghiêm trọng gia tăng theo nhóm tuổi. Các kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách bảo hiểm y tế.
Từ khóa: Rủi ro đạo đức, bảo hiểm y tế, PSM, luật Y tế
Tra cứu bài báo