Thực trạng kinh doanh bưu chính Việt Nam và vấn đề tái cấu trúc

KT&PT Số 179, tháng 5 năm 2012, trang 30-36
Tóm tắt: Ngày 1/1/2008, Bưu chính Việt Nam được tách ra khỏi khối viễn thông của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và hoạt động độc lập với mục tiêu “xóa lỗ” trong 5 năm đầu tiên. Trải qua 4 năm hoạt động, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng mục tiêu cân bằng thu chi, hoạt động độc lập và có lãi vẫn đang là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với VNPost. Bởi lẽ, trong giai đoạn hiện nay, VNPost tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh khó khăn do kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi và áp lực cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường bưu chính, chuyển phát, còn phải chịu tác động lớn do mức kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để VNPost thực hiện cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục giảm mạnh. Cùng với đó, tỷ lệ hoa hồng và thị phần thu cước viễn thông của VNPost cũng có xu hướng giảm nhanh từ năm 2011. Ngoài ra, VNPost còn chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác như: từ năm 2011, Công ty dịch vụ tiết kiệm Bưu điện chuyển vào Ngân hàng Liên Việt, trở thành đối tác chiến lược của Bưu chính Việt Nam; việc chuyển đổi mô hình tổ chức của VNPost theo Nghị định 25 của Chính phủ, theo đó quỹ tiền lương thực hiện của VNPost chỉ có thể đạt như kế hoạch khi Tổng Công ty có lợi nhuận và mức lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Những thách thức trên đã, đang và sẽ đặt ra những yêu cầu, đòi VNPost phải năng động, chủ động hơn nữa, quyết liệt trong việc tìm ra những giải pháp mới cho hoạt động kinh doanh của mình. Muốn vậy, VNPost phải được tái cấu trúc. Bài viết phân tích thực trạng kinh doanh bưu chính, đánh giá phân tích những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân, trên cơ sở đó kiến nghị một số vấn đề nhằm tái cấu trúc VNPost.
Từ khóa: Kinh doanh bưu chính, tái cấu trúc bưu chính, Việt Nam
Tra cứu bài báo