Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 54-60
Tóm tắt: Bài viết đưa ra kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN) dựa trên kết quả khảo sát 206 DNVN. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên lý thuyết về lãnh đạo sự thay đổi của Roger (1995) và được phát triển cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam trên cơ sở phương pháp nghiên cứu định tính. Sau đó, tác giả đã kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Chính vì vậy, bài viết này có đóng góp cả về mặt lí thuyết lẫn thực tiễn về mô hình Balanced scorecard nói riêng và về quản trị chiến lược nói chung.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo