Giải pháp tăng cường tác động của các hiệp hội doanh nghiệp đối với sự phát triển doanh nghiệp

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 38-42
Tóm tắt: Hiệp hội doanh nghiệp là một trong những hình thức liên kết và hợp tác nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đến cuối năm 2004, Việt Nam đã có hơn 280 hiệp hội doanh nghiệp, tập trung chủ yếu tại các trung tâm kinh tế lớn. Các hiệp hội đã cố gắng tích cực hoạt động, tuy nhiên, tác động của các hiệp hội được thể hiện còn thấp, do nhiều nguyên nhân, như: khung pháp lý chưa được định hình rõ và có nhiều bất cập; thiếu kinh phí hoạt động; năng lực của bộ máy điều hành hạn chế; vai trò của các hiệp hội chưa được coi trọng đúng mức; các cơ quan quản lý chưa thực sự coi trọng các hiệp hội,...Bài viết đã đặt ra và đề xuất các giải pháp như: hoàn thiện khung pháp lý quy định về cơ cấu tổ chức, hoạt động của hiệp hội; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực hoạt động để có biện pháp hỗ trợ thích hợp; hỗ trợ để hiệp hội tích lũy tài chính, cơ sở vật chất; nâng cao năng lực nguồn nhân lực; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội tới các doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; đổi mới phương thức xây dựng chính sách với sự tham gia của doanh nghiệp thông qua hiệp hội; phát huy vai trò của các hiệp hội trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo