Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bắc Ninh- 15 năm kể từ khi tái lập tỉnh

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 53-57
Tóm tắt: Sau 15 năm phát triển, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã trở thành một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, góp phần tích cực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội, tạo tiền đề cho Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp. Bài viết phân tích những thành tựu mà khu vực này đã đạt được, từ đó đề xuất một số biện pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả của FDI vào Bắc Ninh.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế, Bắc Ninh
Tra cứu bài báo