Quản trị chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo phương pháp chi phí mục tiêu

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 93-99
Tóm tắt: Quản trị chi phí hoạt động theo phương pháp chi phí mục tiêu (quản trị chi phí theo mục tiêu) là phương pháp quản trị chi phí hiện đại được áp dụng rộng rãi ở các nước công nghiệp phát triển. Đặc điểm của phương pháp này là xây dựng hệ thống chi phí và kiểm soát chi phí gắn với các bộ phận và giai đoạn của qui trình sản xuất sản phẩm. Chi phí mục tiêu gắn với lợi nhuận có thể đạt được trong chu kì sống của sản phẩm. Vì vậy, chi phí mục tiêu là công cụ quản trị chi phí được vận dụng trong giai đoạn thiết kế và sản xuất để cải tiến quá trình và giảm thiểu chi phí sản xuất trong tương lai.
Từ khóa: Chi phí mục tiêu, lợi nhuận mục tiêu, quản trị chi phí, kiểm soát, thiết kế
Tra cứu bài báo