Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 74-77
Tóm tắt: Nếu như trước đây, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới vẫn còn khá xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam thì thời gian gần đây, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ đã bắt đầu quan tâm đến hoạt động này nhằm có thể đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chính vì điều đó khẳng định rõ tính cấp thiết của vấn đề này. Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1-Pharbaco hiện tại đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty. Qua nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đặc biệt là hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong chiến lược phát triển chung của công ty thấy được đây là một vấn đề mang tính chiến lược và cấp thiết trong tiến trình phát triển lâu dài của công ty. Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, việc thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới là một trong những tiền đề cơ sở đảm bảo cho doanh nghiệp thành công trên thị trường. Bài viết đưa ra một số giải pháp mang tính tham khảo cho công ty, các giải pháp chưa hẳn là tối ưu nhưng nó góp phần nào đó vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của công ty nói riêng.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo