Doanh nghiệp xã hội: Một mô hình phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 112-118
Tóm tắt: Cùng với mức tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng trong những năm gần đây, sự gia tăng các vấn đề xã hội và môi trường tại Việt Nam cũng trở thành mối lo ngại lớn… Bên cạnh đó là sự khiếm khuyết trong hoạt động thị trường, sự hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ công của nhà nước và sự hạn chế về nguồn lực tài chính bền vững cũng như nhân sự điều hành chuyên nghiệp của các tổ chức xã hội truyền thống. Trong bối cảnh ấy, doanh nghiệp xã hội là một lời giải phù hợp cho bài toán khó về giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững. Bài viết đề cập đến khái luận chung về doanh nghiệp xã hội, từ đó tìm hiểu thực trạng phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy mô hình này phát triển ở Việt Nam.
Từ khóa: Doanh nghiệp xã hội, doanh nhân xã hội, phát triển bền vững doanh nghiệp
Tra cứu bài báo