Mô hình quản trị theo quá trình – Tiếp cận từ lý luận đến thực tiễn

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 124-127
Tóm tắt: Mô hình quản trị theo quá trình là mô hình được áp dụng rất hiệu quả trong điều kiện kinh doanh ngày nay, khi mà nhu cầu của khách hàng ngày càng phức tạp, khách hàng ngày càng khó tính hơn trong việc lựa chọn và sản phẩm/dịch vụ. Mô hình quản trị theo quá trình được tiếp cận trên cơ sở các quá trình kinh doanh, mà khác với các quá trình khác, quá trình kinh doanh phải thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, trong điều kiện kinh doanh toàn cầu thì việc mô hình quản trị theo quá trình tạo ra hiệu quả cao trong quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp.
Từ khóa: Mô hình quản trị, quản trị theo quá trình
Tra cứu bài báo