Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Công cụ tạo lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 109-111
Tóm tắt: Từ những năm đầu thập niên 1990, chủ đề về phát triển bền vững doanh nghiệp và ảnh hưởng của doanh nghiệp tới xã hội dưới giác độ chiến lược ngày càng được quan tâm. Nói ngắn gọn, đây là chủ đề “nóng” trong cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp trong hơn một vài thập niên trở lại đây. Bài viết này nhằm tổng quan các nghiên cứu về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp theo cách tiếp cận chiến lược. Theo đó, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp được coi là công cụ để giúp doanh nghiệp tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Cuối cùng, bài viết cũng đề cập hàm ý lý thuyết đối với việc xây dựng chiến lược trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp
Tra cứu bài báo