Quan điểm, giải pháp phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội ở nước ta

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 33-39
Tóm tắt: Vấn đề phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội ngày càng được nhận thức rõ hơn ở nước ta. Tuy nhiên trên thực tế sự gắn kết trong hệ thống chính sách kinh tế và chính sách xã hội, tổng thể phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội chưa tốt. Thành quả của tăng trưởng kinh tế chưa được phân phối hợp lý. Nhiều người dân chưa được hưởng lợi tương xứng của quá trình phát triển kinh tế. Hệ thống an sinh xã hội chưa phát huy tác dụng ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cơ chế phúc lợi hiện tại rất phi lý, trong khi nhóm người giàu, trung lưu được hưởng mức trợ cấp phúc lợi cao (lương hưu, bảo hiểm) thì người nghèo chỉ được hưởng trợ cấp phúc lợi thấp nhất. Thực tế này đòi hỏi những thay đổi căn bản về quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội của nước ta cho giai đoạn 2011-2020.
Từ khóa: Quan điểm;Giải pháp; An sinh xã hội; Phát triển kinh tế
Tra cứu bài báo