Về chính sách tiền lương và thu nhập ở nước ta hiện nay

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 11-18
Tóm tắt: Tiền lương, tiền công là bộ phận trong yếu trong hệ thống chính sách phân phối thu nhập cho người lao động làm công ăn lương. Từ những thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, nước ta trải qua 3 lần cải cách tiền lương: Năm 1985, Nghị định 235/NĐ-CP ngày 18/9/1985 của Chính phủ về cải cách tiền lương; năm 1993, Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ về cải cách tiền lương; và năm 2004, Nghị định số 204/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về cải cách tiền lương. Qua mỗi lần cải cách, hệ thống chế độ tiền lương ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên, đến nay chính sách tiền lương, tiền công đang đứng trước nhiều bất cập. Bài viết này khái quát một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, tiền công trong khu vực hành chính, sự nghiệp và khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD), chỉ ra những thành công và những bất cập. Từ đó khuyến nghị một số định hướng cải cách chính sách tiền lương, tiền công những năm tới.
Từ khóa: Chính sách tiền lương, thu nhập, cải cách
Tra cứu bài báo