Chính sách giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

KT&PT Số 181, tháng 7 năm 2012, trang 70-76
Tóm tắt: Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam, nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục và đào tạo có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực. Thực tiễn phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước đã khẳng định những chính sách giáo dục đúng đắn nhưng đồng thời cũng cho thấy nhiều hạn chế và cần thiết có sự đổi mới để tạo ra những bước chuyển căn bản của giáo dục trong giai đoạn tới. Bài viết này đánh giá thực trạng chính sách giáo dục và đào tạo của Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số khuyến nghị trong thời gian tới.
Từ khóa: Giáo dục, đào tạo, chính sách, Việt Nam
Tra cứu bài báo