Định hướng phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kinh tế, trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 5-9
Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề cần thiết xây dựng đội ngũ và đề xuất định hướng phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kinh tế, trường Đại học Hồng Đức đến năm 2020, tầm nhìn đế năm 2030. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, nền kinh tế trí thức trở thành động lực quan trọng phát triển của mọi tổ chức; điều này càng quan trọng hơn trong các trường Đại học, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Đội ngũ giảng viên trình độ cao là yêu cầu thiết yếu, là yếu tố quan trọng để khẳng định nhà trường có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, giảng dạy, đào tạo
Tra cứu bài báo