Ứng dụng mô hình tự hồi quy véc-tơ trong việc phân tích ảnh hưởng của chính sách phá giá đồng tiền đến một số biến số kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 51-57
Tóm tắt: Bài viết này phân tích ảnh hưởng của chính sách phá giá đồng tiền đến một số yếu tố kinh tế vĩ mô ở Việt Nam thông qua mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) sử dụng số liệu tháng từ năm 2000 đến năm 2009. Bằng việc phân tích hàm phản ứng đẩy và bảng phân tích phương sai của mô hình VAR, chúng tôi nhận thấy rằng chính sách phá giá đồng tiền ảnh hưởng đến vấn đề lạm phát ở Việt Nam trong thời gian ngắn hạn nhưng không có ảnh hưởng trong thời gian dài hạn. Bên cạnh đó lãi suất tăng trước sự giảm giá của Việt Nam đồng (VND) như một động thái của Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam trong việc thực hiện chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chính sách phá giá đồng tiền thậm chí còn gây thâm hụt cán cân thương mại trong ngắn hạn và chỉ có ảnh hưởng cải thiện trong dài hạn. Cuối cùng, chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam không thể sử dụng như là một công cụ nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và cũng không có ảnh hưởng mạnh trong việc nâng cao giá trị sản phẩm quốc nội (GDP).
Từ khóa: Chính sách phá giá đồng tiền, Mô hình VAR, Việt Nam.
Tra cứu bài báo