Định hướng chiến lược tham gia các khu vực thương mại tự do trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 3-9
Tóm tắt: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu thế lớn của thời đại. Một trong những xu hướng chính của hội nhập kinh tế quốc tế là việc ký kết Hiệp định Thương mại khu vực (RTA) dưới dạng FTA hoặc Liên minh thuế quan. Cho đến hiện nay, hầu như tất cả các nước thành viên WTO đều tham gia ít nhất một hiệp định này. Ngay cả các thành viên trung thành nhất với khung khổ tự do hóa đa phương như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng chuyển hướng ưu tiên hình thành các FTA song phương và khu vực. Chính khối ASEAN cũng đang thực hiện chính sách FTA ASEAN +1 của mình với một loạt các nước đối tác chủ chốt và từng thành viên riêng rẽ cũng đều đã triển khai chiến lược FTA song phương riêng của mình, với cả đối tác lớn như Hoa Kỳ. Nguyên nhân dẫn đến xu hướng phổ biến này là do cơ chế đàm phán đa phương vốn rất phức tạp và hiện vòng đàm phán Doha chưa có nhiều tiến triển. Trong bối cảnh quốc tế nêu trên và để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011– 2020 trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam phải có định hướng đúng về việc tiếp tục tham gia vào các FTA khu vực và song phương.
Từ khóa: Khu vực thương mại tự do, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Tra cứu bài báo