Mối quan hệ giữa hiệu quả xuất khẩu và chiến lược marketing của các doanh nghiệp ngành may Việt Nam

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 20-26
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa chiến lược marketing xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp may Việt Nam. Tiến hành kiểm định giả thiết với tập mẫu là các nhà quản lý tại các doanh nghiệp may Việt Nam. Kết quả cho thấy sự thích ứng sản phẩm với thị hiếu của khách hàng nước ngoài, điều chỉnh giá xuất khẩu phù hợp, xuất khẩu trực tiếp và xúc tiến thương mại đối với các nhà phân phối ở quốc gia sở tại có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chi phí quảng cáo tại nước ngoài được nhận định không có ảnh hưởng nhiều đối với hiệu quả xuất khẩu.
Từ khóa: Chiến lược marketing; Xuất khẩu; Thương mại quốc tế; May mặc
Tra cứu bài báo