Về tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO (2007- 2011) và một số vấn đề đặt ra

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 17-23
Tóm tắt: Việc trở thành thành viên chính thức của WTO, Tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu hiện nay đã đánh dấu những thành quả đổi mới của Việt Nam trong quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh và thực tế Việt Nam đã nhận được nhiều hiệu ứng tốt do WTO mang lại, thể hiện qua tăng trưởng, đầu tư, xuất nhập khẩu… Trong 5 năm gia nhập WTO, (2007 – 2011), nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều thuận lợi cũng như phải đối mặt với nhiều khó khăn, đã tác động đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Bài viết đánh giá những kết quả mà Việt Nam thu được trong 5 năm hội nhập WTO, những cơ hội và thách thức, đồng thời làm rõ một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế, từ đó bước đầu có một số ý kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại, dịch vụ Logistics và hệ thống Logistics, tái cơ cấu kinh tế các ngành và các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng
Tra cứu bài báo