Các cách quy định giá trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam

KT&PT Số 185 (II), tháng 11 năm 2012, trang 44-49
Tóm tắt: Trong số những tài sản vô hình, tài sản trí tuệ thường có giá trị rất lớn1, doanh nghiệp có thể khai thác giá trị của chúng bằng cách chuyển nhượng toàn bộ hoặc chuyển quyền sử dụng cho những cá nhân, tổ chức muốn sử dụng để thu về một khoản lợi nhuận. Nhãn hiệu là đối tượng được chuyển giao nhiều nhất bởi nhãn hiệu có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cạnh tranh của các doanh nghiệp không chỉ thị trường nội địa mà còn ở thị trường nước ngoài. Trong nội dung hợp đồng, điều khoản quy định giá chuyển giao thường phức tạp và chiếm nhiều thời gian đàm phán. Trên thế giới tồn tại phổ biến ba phương pháp quy định sau: phương pháp dựa vào chi phí, phương pháp dựa vào thu nhập và phương pháp dựa vào thị trường. Ở Việt Nam, không có thống kê riêng và chính thức về vấn đề này. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đã rút ra rằng phương thức được áp dụng phổ biến là tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hoặc giá bán sản phẩm mang nhãn hiệu chuyển giao; Phương thức đang dần chiếm ưu thế là coi mức phí là vốn góp của bên chuyển quyền sử dụng; Phương thức ít được sử dụng nhất là thanh toán một lần.
Từ khóa: Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, tài sản trí tuệ, quy định giá, phí chuyển quyền, hợp đồng chuyển quyền
Tra cứu bài báo