Nguyên tắc cơ bản của cơ chế tự chủ trường đại học công lập ở Việt Nam

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012,trang 19-24
Tóm tắt: Hệ thống giáo dục và đào tạo của Việt Nam được hình thành từ ngay những ngày đầu thành lập nước, hầu hết các cơ sở giáo dục đều là công lập. Cho đến nay, hệ thống này cần có sự đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là việc cơ cấu lại hệ thống giáo dục - đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của cả hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Nhằm mục đích góp phần thúc đẩy những bước chuyển biến cơ bản của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có việc xây dựng cơ chế tự chủ của các trường công lập nhất quán và đồng bộ, bài viết sẽ làm rõ một số nguyên tắc cơ bản khi thực hiện cơ chế tự chủ trường đại học công lập ở Việt Nam.
Từ khóa: Cơ chế tự chủ, quyền tự chủ, hệ thống giáo dục, trường đại học công lập
Tra cứu bài báo