Đóng góp của ngành công nghiệp chế tác trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

KT&PT, số 186 (II), tháng 12 năm 2012, tr. 9-15
Tóm tắt: Hơn hai mươi năm qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã có những bước tiến lớn. Cuối những năm 1980, Việt Nam được xếp vào nhóm nước nghèo và kém phát triển thì chưa đầy hai mươi năm sau, vào giữa thập niên 2000, Việt Nam đã chính thức thoát khỏi nước nghèo. Sự thành công trong tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp chế tác. Để thấy được những vai trò của ngành công chế tác trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, nghiên cứu này đã sử dụng số liệu thu thập được từ cuối thập niên 1980 đến hết thập niên 2000 để đánh giá những đóng góp, cũng như những tồn tại, thách thức của ngành công nghiệp chế tác trong thời gian qua. Qua đó, rút ra được những đặc trưng của ngành cần chú ý trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời, phần nào giúp các nhà hoạch định chính sách có được một bức tranh toàn cảnh về ngành chế tác từ đó những điều chỉnh chiến lược tốt hơn trong thời gian tới nhằm thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam.
Từ khóa: Công nghiệp chế tác, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giá trị gia tăng (VA), giá trị sản xuất (GO), giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN).
Tra cứu bài báo