Đánh giá nợ xấu theo quy định Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 31-36
Tóm tắt: Nợ xấu là một vấn đề rất quan trọng trong quản trị kinh doanh ngân hàng. Nợ xấu có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, khả năng sinh lời, lòng tin của công chúng và sự tồn tại của ngân hàng. Trong thời gian vừa qua, tăng trưởng tín dụng quá nóng đã làm cho nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam tăng cao. Để đánh giá chính xác về thực trạng nợ xấu của các NHTM Việt Nam, việc tìm hiểu cách tính toán nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng theo tiêu chuẩn của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế là hết sức cần thiết. Bài viết sẽ trình bày cách phân loại nợ và trích lập dự phòng theo các quy định Việt Nam hiện hành và so sánh quan điểm về nợ xấu, cách phân loại nợ, và trích lập dự phòng ở một số quốc gia trên thế giới. Cuối cùng, bài viết sẽ đưa ra một số lưu ý cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng khi đánh giá thực trạng nợ xấu của Việt Nam.
Từ khóa: Nợ xấu, ngân hàng, dự phòng rủi ro tín dụng
Tra cứu bài báo