Những vấn đề cơ bản trong cải cách hệ thống cơ quan hành chính nhà nước

KT&PT, số 186 tháng 12 năm 2012, tr. 47-53
Tóm tắt: Khi đề cập nền hành chính hay mô hình nền hành chính nhà nước, người ta thường đề cập đến tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính, xem đó như vấn đề cơ bản của nền hành chính. Điều này dễ hiểu, bởi vì chức năng của hành chính là thi hành luật và thi hành luật phải thông qua bộ máy hành chính nhà nước. Bài viết này kiến nghị một số giải pháp nhằm cải cách hệ thống cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở phân tích những tồn tại, bất cập của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước.
Từ khóa: Cải cách hành chính
Tra cứu bài báo