Giải pháp tăng cường liên kết nhà doanh nghiệp và nhà nông trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 53-59
Tóm tắt: Mô hình “4 nhà” (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) là mối liên kết có thể phát huy được sức mạnh tổng hợp của các “nhà”, tận dụng có hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Tuy nhiên, giữa “4 nhà” vẫn hoạt động chưa ăn khớp, đặc biệt là giữa nhà doanh nghiệp và nhà nông vẫn thiếu bền vững, chỉ mang tính thời vụ, ngắn hạn, chưa đặt trọn niềm tin vào nhau. Bài viết này nhận diện thực trạng liên kết giữa nhà doanh nghiệp và nhà nông và nỗ lực tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của việc sản xuất và tiêu thụ nông sản.
Từ khóa: Liên kết “4 nhà”, liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân, tiêu thụ sản phẩm nông sản
Tra cứu bài báo