Vận dụng mô hình năng lực trong quản trị nguồn nhân lực

KT&PT, số 187 (II) tháng 01 năm 2013, tr. 103-108
Tóm tắt: Mô hình năng lực là một tập hợp các kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết của cá nhân ở các vị trí, cấp độ quản lý và trong những môi trường cụ thể khác nhau. Có rất nhiều mô hình năng lực được nhiều tác giả xây dựng và ứng dụng trong quản trị. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu một số mô hình năng lực và bàn luận về việc vận dụng các mô hình này trong quản trị nguồn nhân lực ngày càng hoàn thiện và hiệu quả.
Từ khóa: Năng lực; mô hình năng lực; xây dựng và vận dụng mô hình năng lực; quản trị nguồn nhân lực
Tra cứu bài báo